Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có kết lu*n liên quan đến việc công khai, minh bạch trong tổ chức cán bộ của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/2FkHaMS