Conversation Between iceboyhn and vanphong11021

  1. vanphong11021
    Bị bỏng nên khiến gì? Sau khi cơ cứu, ngay thức thì đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế sắp nhất để điều trị, hạn chế biến chứng trong tương lai.

    == tham khảo: https://kemtriseoblog.wordpress.com/2019/12/29/nhung-buoc-can-lam-cho-ngay-khi-bi-bong-de-giam-thieu-seo-co-keo-va-tham/
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
modify